Juridische kennisgeving

Juridische mededelingen en privacybeleid

Het individuele bedrijf Custom Airpods, bezorgd over de rechten van individuen, met name met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid geïmplementeerd dat al deze verwerkingsoperaties omvat, de doeleinden die deze laatste nastreven en ook actiemiddelen waarover individuen beschikken, zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.
Als u doorgaat met surfen op deze site, betekent dit dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.
De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die afdwingbaar is gedurende de gehele gebruiksduur van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.
Artikel 1 - Juridische mededelingen
1.1 Site (hierna “de site”): Aangepaste Airpods
1.2 Uitgever (hierna “de uitgever”):
Het individuele bedrijf Custom Airpods
gevestigd: 14 Clos du Comte d'Hespel, 59320 Haubourdin
geregistreerd bij de Lille RCS 853692713
e-mailadres: contact@custom-airpods.fr
1.3 Gastheer (hierna “de gastheer”):
Custom Airpods wordt gehost door Shopify, met hoofdkantoor op 151 O'Connor Street Ground Floor K2P 2L8 Ottawa, Ontario, Canada.
Artikel 2 - Toegang tot de site
De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de daarin opgenomen informatie of gegevens niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële uitlokking, inclusief het verzenden van ongevraagde e-mails.
Artikel 3 - Site-inhoud
Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computerapplicaties die gebruikt zouden kunnen worden om deze site te exploiteren en meer in het algemeen alle elementen die op de site gereproduceerd of gebruikt worden, zijn beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.
Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computerapplicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure start nadat hij zich bewust is geworden van dit ongeoorloofde gebruik, houdt geen aanvaarding van genoemd gebruik in en ziet niet af van vervolging.
Artikel 4 - Beheer van de site
Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment:
- de toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
- verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;
- de site opschorten om updates uit te voeren.
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van de functionaliteiten ervan wordt verhinderd.
Het siteverbindingsmateriaal dat u gebruikt, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, vooral tegen virale aanvallen via internet. U bent tevens als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:
- door gebruik van de site of enige dienst die toegankelijk is via internet;
- doordat u deze algemene voorwaarden niet naleeft.
De uitgever is niet verantwoordelijk voor schade aan u, derden en/of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of gebruik van de site en u ziet af van elke actie hiertegen.
Indien de uitgever vanwege uw gebruik van de site het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure, kan hij zich tegen u keren om een ​​vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien.
Artikel 6 - Hypertextlinks
Het plaatsen door gebruikers van hyperlinks naar de gehele of een deel van de site is toegestaan ​​door de uitgever. Elke link moet op eenvoudig verzoek van de uitgever worden verwijderd.
Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet door de uitgever gepubliceerd. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de genoemde link.
Artikel 7 - Gegevensverzameling en -bescherming
Uw gegevens worden verzameld door het individuele bedrijf Custom Airpods.
Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale.
De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld, worden voornamelijk door de uitgever gebruikt om de relaties met u te beheren en, indien van toepassing, voor de verwerking van uw bestellingen.
De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:
- voor-en achternaam
- adres
- Mail adres
- telefoon nummer
- financiële gegevens: als onderdeel van de betaling voor de producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, worden financiële gegevens met betrekking tot de creditcard van de gebruiker geregistreerd.
Artikel 8 - Recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens
In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:
het recht op toegang: zij kunnen hun recht op toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonsgegevens die hen betreffen, door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen zij verzoeken dat de informatie wordt bijgewerkt;
het recht op verwijdering van gegevens: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
het recht op beperking van de verwerking: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de hypothesen voorzien door de AVG;
het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de aannames waarin de AVG voorziet;
het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen verzoeken dat het Platform hen de door hen verstrekte persoonsgegevens verstrekt om deze naar een nieuw Platform te verzenden.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
14 Clos du Comte d'Hespel 59320 Haubourdin.
 
Of per e-mail naar: contact@custom-airpods.fr
Elk verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van een ondertekend geldig identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.
Bovendien hebben mensen die dat wensen sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te regelen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/.
Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr.
Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij volledig tot uw beschikking staan ​​om uw probleem op te lossen.
Artikel 9 - Gebruik van gegevens
De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, de verbetering ervan en het onderhoud van een veilige omgeving. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:
- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;
- beheer van de werking en optimalisatie van het Platform;
- implementatie van gebruikersondersteuning;
- verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
- personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, afhankelijk van zijn voorkeuren;
- preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
- beheer van mogelijke geschillen met gebruikers;
- het verzenden van commerciële en reclame-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren;
- organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten.
Artikel 10 - Bewaringsbeleid voor gegevens
Het Platform bewaart uw gegevens gedurende de periode die nodig is om u zijn diensten of assistentie te verlenen.
Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen, kunnen we indien nodig ook een deel van uw gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account heeft gesloten of als we geen langer onze diensten aan u moeten leveren.
Artikel 11- Delen van persoonsgegevens met derden
In de volgende gevallen kunnen persoonlijke gegevens uitsluitend met externe bedrijven in de Europese Unie worden gedeeld:
- wanneer de gebruiker gebruik maakt van betalingsdiensten, staat het Platform voor de uitvoering van deze diensten in contact met externe bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft afgesloten;
- wanneer de gebruiker in de vrije commentaargebieden van het Platform informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;
- wanneer de gebruiker de website van een derde partij toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
- wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame- en betalingsdiensten aan te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
- indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorgeven om claims tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.
Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen
Het kan zijn dat u commerciële aanbiedingen ontvangt van de uitgever. Indien u dit niet wenst, kunt u op de volgende link klikken: https://www.custom-airpods.fr/pages/vos-donnees-personnelles.
Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u op de volgende link klikken: https://www.custom-airpods.fr/pages/your-personal-data.
Als u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een aanval zou kunnen vormen op de privacy of de reputatie van individuen. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid terzake af.
De gegevens worden gedurende een periode bewaard en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Artikel 13 - Cookies
Wat is een koekje"?
Een “Cookie” of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt uitgelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la -law).
De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt bij te houden, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.
Indien van toepassing kunnen, met uw toestemming, “cookies” van de site-editor en/of externe bedrijven op uw terminal worden geplaatst. In dit geval zal er, wanneer u voor het eerst op deze site surft, een verklarende banner over het gebruik van “cookies” verschijnen. Alvorens verder te surfen, moet de klant en/of prospect het gebruik van genoemde “cookies” aanvaarden of weigeren. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om cookies uit te schakelen.
Op deze site zijn de volgende cookies aanwezig:
Google-cookies:
- Google Analytics: hiermee kunt u het publiek van de site meten;
- Google Tag Manager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren;
- Google Adsense: reclamebureau van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als ondersteuning voor zijn advertenties;
- Google Dynamic Remarketing: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten;
- Google Adwords-conversie: monitoringtool voor AdWords-advertentiecampagnes;
- DoubleClick: Google-advertentiecookies om banners weer te geven.
De levensduur van deze cookies is dertien maanden.
Artikel 14 - Foto's en weergave van producten
De productfoto's, die de beschrijving ervan vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.
Artikel 15 - Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.
Artikel 16 - Neem contact met ons op
Voor vragen, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact@custom-airpods.fr.